KONTAKT

Gana S.C.
Grażyna i Marek Kłyś
kLakiernik.pl


poczta 

Os. Krakowiaków 22b
31-963 Kraków

 


(12) 644 08 52

 

poczta
gana.firma@gmail.com


Odbiór osobisty

(zalecamy wcześniejsze dokonanie zamówienia)
Pn - Pt: 8:30 - 16:30

Cenniki do pobrania

Wersje językowe

Katalog produktów 3M

Katalog produktów 3M - Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych

Regulamin

REGULAMIN 

SKLEPU INTERNETOWEGO

kLakiernik.pl®

 

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.klakiernik.pl prowadzony jest przez Grażynę Kłyś prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GANA S.C. Grażyna i Marek Kłyś na os. Krakowiaków 22b w Krakowie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6770062402, REGON 350279353. Adres do doręczeń: os. Krakowiaków 22b, 31-963 Kraków, adres e-mail: gana.firma@gmail.com, tel: (12) 644 08 52

 

1a. Definicje:

 

a) Adres Korespondencyjny Sprzedającego - GANA S.C. - Grażyna i Marek Kłyś, Os. Krakowiaków 22b, 31-963 Kraków,

 

b) Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy,

 

c) Formularz Zamówienia – formularz opisany w § 4 ust. 4, który umożliwia złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zakupu określonych Produktów wraz z wyborem sposobu dostawy i płatności,

 

d) Klient; Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, o której mowa w ust. 4, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym,

 

e) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.0.121),

 

f) Konsument – osoba fizyczna nabywająca Produkty od Sprzedającego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w myśl art. 22¹ Kodeksu Cywilnego,


g) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta w formie złożonego przez niego wcześniej Zamówienia oraz w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

 

h) Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, którą może nabyć Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedającego,

 

i) Przedsiębiorca – podmiot zdefiniowany w art. 43¹ ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, nabywający od Sprzedającego Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

j) Punkt Odbioru – sklep firmowy GANA - kLakiernik.pl przy os. Krakowiaków 22b w Krakowie,

 

k) Rachunek Bankowy Sprzedającego – 50102055581111184558900044 INTELIGO

 

l) Regulamin – niniejszy regulamin,

 

m) Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.klakiernik.pl

 

n) Sprzedający; Usługodawca – Grażyna Kłyś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GANA S.C. - Grażyna i Marek Kłyś przy os. Krakowiaków 22b w Krakowie,

 

o) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 

p) Usługa Elektroniczna – usługa, której świadczenie odbywa się drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

 

r) Usługobiorca – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,

 

s) Witryna Produktu – witryna w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na której prezentowany jest produkt, jego cena oraz informacja na temat jego dostępności.

 

t) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym od Sprzedającego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia czyniące zadość wymaganiom wskazanym w art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,

u) Złożenie Zamówienia – chwila, w której Klient składa Zamówienie w sposób wskazany w § 4 lit. b,

2. Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie do Konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców.

 

3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

4. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba prawna działająca poprzez upoważnione do tego organy lub osoba fizyczna posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

 

§ 2

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki (w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

 

3. Cena Produktu wskazana w Witrynie Produktu z chwilą Złożenia Zamówienia przez Klienta staje się dla niego wiążąca i nie ulegnie zmianie, niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym Sprzedającego.

 

3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia, co następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wysłania go Sprzedającemu w sposób wskazany w § 4 ust. 4.

 

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie poprzez wysłanie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w zd. 1 przez Klienta, Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym zostaje zawarta.

 

4a. Świadczenie Klienta będącego Przedsiębiorcą staje się w całości wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło złożenie Zamówienia, chyba, że Klient będący jednocześnie przedsiębiorcą zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit a ,c.

 

5.  Sprzedający utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez:

         a) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

         b) wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia,

         c) załączenie do wysyłanych przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży,

         d) utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sprzedającego.

 

 

§ 3

SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY

 

1.  Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:


a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,


b) płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego,

 

c) płatność przy odbiorze w Punkcie Odbioru,

 

2. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 

a) przesyłka kurierska (kurier DHL),

 

b) przesyłka kurierska pobraniowa (kurier DHL),

 

c) odbiór osobisty w Punkcie Odbioru po uprzednim zawiadomieniu o przygotowaniu Produktu do odbioru przez Sprzedającego w sposób wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia (w szczególności na adres e-mail lub telefonicznie).

 

3. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w trakcie procesu składania Zamówienia i mogą różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wagi zamawianych Produktów. Klient jest zawsze informowany o koszcie dostawy w automatycznie wygenerowywanym podsumowaniu Zamówienia dostępnym dla niego przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit b .

Koszty dostawy:
paczka do 30 kg - wcześniejsza wpłata na konto - 17 zł brutto
paczka do 30 kg - zapłata przy odbiorze (kurierowi) - pobranie - 22 zł brutto

5. Termin dostawy wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba, że w Witrynie Produktu wskazano termin krótszy. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący zamawia kilka Produktów, które mają być wysłane w jednej paczce termin dostawy wynosi tyle ile wskazany dla Produktu z najdłuższym terminem dostawy.

Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym należy liczyć w następujący sposób:


a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. c – od dnia uznania płatności na Rachunku Bankowym Sprzedającego,

6. Przedsiębiorca ma obowiązek sprawdzić stan paczki (w przypadku wysyłki kurierskiej) i w razie dostrzeżenia jej uszkodzeń – sporządzenia stosownego protokołu szkody.

 

§ 4

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne świadczone przez Usługodawcę: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 

1a. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest bezpłatne.

 

2. Korzystanie z Konta jest możliwe po uprzedniej rejestracji, na którą składają się:

 

a) wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostępnego po adresem http://www.klakiernik.pl/pl/reg) poprzez wprowadzenie danych obejmujących adres e-mail, wskazane przez użytkownika hasło, z którego będzie korzystać w celu dostępu do Konta,  zaznaczenie pola zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz potwierdzającego zaznajomienie się z regulaminem,

 

b) wprowadzenie w przewidzianym do tego miejscu kodu wyświetlającego się w oknie zabezpieczającym oraz wciśnięcie przycisku opisanego jako „Zarejestruj”. System Usługodawcy automatycznie wygeneruje wiadomość z potwierdzeniem wprowadzenia danych i wyśle ją na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym,

 

c) Usługobiorca w celu aktywacji Konta otwiera wskazane w wiadomości, o której mowa w lit. B hiperłącze i na stronie www, na którą został przekierowany wprowadza dane wskazane w formularzu. Po wypełnieniu formularza danych płatnika, o którym mowa w zdaniu 1 Usługobiorca może korzystać z Konta.

 

2a. Dane wprowadzone w trakcie rejestracji Konta mogą zostać w każdej chwili zmienione poprzez otwarcie linku „Moje konto”, wprowadzenie i zatwierdzenie zmian. 

 

3. Koszyk jest funkcją sklepu powiązaną z danym Kontem pozwalającą na swobodne dodawanie i usuwanie Produktów, które następnie mogą zostać zamówione poprzez Formularz Zamówienia. Usługa ta dostępna jest dla każdej osoby, która poprawnie zarejestrowała Konto, o którym mowa w ustępie 2. Dodanie produktu do koszyka następuje poprzez wpisanie żądanej ilości produktu oraz wciśnięcie przycisku „dodaj do koszyka”.

 

3a. Podgląd produktów aktualnie dodanych do Twojego koszyka jest możliwy po kliknięciu kwoty zamówienia (będącej zarazem hiperłączem) pojawiającej się na stronie obok nazwy Konta. Edycja Produktów dodanych do koszyka możliwa jest poprzez kliknięcie wspomnianego w zdaniu hiperłącza.

 

4. Formularz Zamówienia jest funkcją pozwalającą na złożenie zamówienia wybranych wcześniej i dodanych do Koszyka Produktów. Korzystanie z usługi rozpoczyna się z chwilą dodania Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Zamówienie następuje po łącznym:

 

a) kliknięciu kwoty zamówienia obok nazwy Konta i wypełnienie formularza dotyczącego wybranych Produktów, sposobu ich dostawy, zapłaty, danych płatnika, danych wysyłkowych  oraz potwierdzenia poprzez otwarcie hiperłącza w formie przycisku o nazwie „Potwierdź zamówienie”,

 

b) zaakceptowaniu automatycznie wygenerowanego podsumowania zawierającego wszystkie istotne elementy zamówienia (w szczególności łączną cenę wszystkich zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy) po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem przez Usługobiorcę i złożenie oferty nabycia wskazanych w podsumowaniu Produktów poprzez wciśnięcie przycisku „Zamów”.

 

4a. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

 

5. Newsletter - korzystanie z Subskrypcji następuje po jej aktywowaniu przez osobę, która założyła Konto. Newsletter polega na otrzymywaniu od Usługodawcy informacji odnośnie nowych Produktów lub też innych informacji związanych z jego działalnością. Usługobiorca w każdym momencie może zrezygnować z Newslettera.

 

6. Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

 

7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 

a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

 

b) Dostęp do poczty elektronicznej,

 

c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,

 

d) Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768,

 

e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript,

 

f) Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

g) Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

h) Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

 

9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym (dotyczy to w szczególności usługi Konto) może zostać:

 

a) wypowiedziana przez Usługobiorcę bez wskazywania przyczyn poprzez wysłanie na adres e-mail: gana.firma@gmail.com lub pisemnie na adres: GANA S.C. - Grażyna i Marek Kłyś, os. Krakowiaków 22b, 31-963 Kraków. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni,

 

b) wypowiedzenia przez Usługodawcę umowy Usługobiorcy nie będącemu jednocześnie Konsumentem poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia na jego adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta. Okres wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 3 dni.

 

 

 

§ 5

 

REKLAMACJA

 

1. Podstawą odpowiedzialności Sprzedającego, która określa również jej zakres względem Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest w szczególności ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dn. 27.07.2002 r. (ze zmianami).

 

1a. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jak również zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient dokonać może w szczególności poprzez:

 

a) pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: gana.firma@gmail.com 

 

b) pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.

 

1b. Jeżeli:

 

- wedle oceny Klienta dostarczenie Produktu Sprzedającemu jest niezbędne dla dokonania oceny niezgodności Produktu z umową lub

- produkt ma wady, które stwierdzić można jedynie przy użyciu specjalistycznego sprzętu

 

Produkt ten należy dostarczyć na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.

 

2. W ciągu 14 dni kalendarzowych Sprzedający ustosunkuje się do żądania klienta. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji wedle jego wyboru pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub też w inny wskazany przez niego sposób nie powodujący nadmiernych trudności po stronie Sprzedającego.

 

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na podany przez klienta numer rachunku bankowego, chyba, że klient wskaże inny sposób.

 

4. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte dodatkową gwarancją udzieloną przez producenta, bądź dystrybutora. W żaden sposób nie ogranicza to, nie wyłącza, czy też nie zawiesza uprawnień jakie przysługują Klientowi z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

6. Postanowienia ustępów 1-2 stosuje się odpowiednio do reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę.

 

 

§ 6

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Klient/Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni. Do zachowania terminu, o którym mowa w zd. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności:

 

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gana.firma@gmail.com,

 

b) pocztą tradycyjną, pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.

 

1a. Termin, o którym mowa w ust. 1 zd. 1 liczy się:

 

a) od wydania lub dostarczenia Kupującemu Produktu w przypadku umowy sprzedaży Produktu,

 

b) od momentu zawarcia w przypadku Usługi Elektronicznej.

 

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

3. Sprzedawca dokona zwrotu, o którym mowa w ust. 2 na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego, chyba, że Konsument wskaże inny sposób.

 

4. Prawo odstapienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Przedsiębiorcy.

 

 

 

§ 9

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl  obowiązujących powszechnie przepisów.

 

2. Spory wynikłe z umów, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności umów kupna-sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym) zawieranych pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem poddane będą sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.


3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z upływem tygodnia od jego opublikowania tj. z dniem 18.11.2014

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

FUN BOX

Producenci

Folia Samochodowa 3M

http://www.folia-samochodowa.pl/

Promocje

Produkty w promocji nie łączą się z rabatami.


Statystyki

Produktów:
1259
Kategorii:
304
Nowości:
0
Promocje:
8

Sonda

Jak do nas trafiłeś??

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu

 Partner 3M Partner Novol    Partner Mirki  

{nocache:b56cfa104915a84624ad45bd402af4a3#0}
Sklep internetowy Shoper.pl